Sign up
נשמח לכל הצעה או רעיון
מובילים את החופשה בישראל !
איך זה עובד?
חופשה ישראלית
הצהרת פרטיות

הצהרת פרטיות

האמור עוסק בתוכן ובמידע המוצגים באתר www.4fun.co.il
מפעילת האתר הינה חברת גרופ סייל מבית תפוזנט בע"מ, חברה פרטית הרשומה כחוק בישראל.


כללי
האתר מכיל בתוכו, בין היתר, קישורים אל אתרי אינטרנט אחרים. מפעילת האתר אינה אחראית לתכנים המתפרסמים תחת הקישורים האחרים ואינה יכולה לפקח באופן שוטף על איכות הקישורים ו/או מהותם.
כל הסתמכות על התכנים, העצות, ההפניות לתכנים בצד שלישי, לרבות, אך לא רק, הפניה למנועי חיפוש שמות מתחם והפניה להורדת תוכנות צד ג', תעשה על פי שיקול דעתו הבלעדית של הגולש.

 

הגבלת אחריות
ייתכנו אי אילו אי דיוקים ו/או טעויות בתכני האתר הנובעים משינויים דינמיים במערכות השונות ו/או מטעויות סופר. על הגולש לפנות לחברה לבירור סופי ומוחלט של הפרטים המופיעים באתר, לרבות, אך לא רק, מחירי שירותים ותנאי שירות ותשלום.

 

זכויות יוצרים
כל התכנים המוצגים באתר, לרבות, אך לא רק, מלל ותמונות, הם רכושה של החברה מפעילת האתר. אין להעתיק או לפרסם תכנים מאתר זה בשום אופן ללא הסכמתה המפורשת מראש ובכתב של מפעילת האתר.